ประชุมเตรียมความพร้อมเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2564-2568) เข้ากอม.

ขอเรียนเชิญ อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประชุมเตรียมความพร้อมเสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ปี (.. 2564-2568) เข้ากอม.
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563  เวลา 10.00 .
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา