นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

๑.๑ ภาระงานหลัก

๑.๑.๑  ด้านการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง

๑)  กำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน  ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองนโยบายและแผน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒)  วิเคราะห์และจัดทำแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของมหาวิทยาลัย

๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน กำหนดแผน
และมาตรฐานการดำเนินงานของบุคลากรในกอง พัฒนาบุคลากร ให้ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จัดระบบการบริหารและป้องกันความเสี่ยงของกองนโยบายและแผน จัดระบบการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ประกันคุณภาพการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย
ในการดำเนินงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๔)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป บริหารงานในภาพรวมงานบริหารทั่วไป กำกับ ติดตาม ควบคุม รับผิดชอบ กลั่นกรอง ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานบริหารทั่วไป

๕)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ บริหารงานในภาพรวมงานงบประมาณ กำกับ ติดตาม ควบคุม รับผิดชอบ กลั่นกรอง ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานงบประมาณ

๖)  ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๗)  ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ และตอบปัญหาชี้แจง

๑.๒ ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย