นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววลัยลักษณ์ คงเขียว

๒.๑ ภาระงานหลัก
     ๒.๑.๑  ด้านการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
              ๑) งานสารบรรณ

  • ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ร่าง-พิมพ์ หนังสือราชการถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ร่าง-พิมพ์ คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยดูแลและติดตามการเสนอหนังสือราชการเพื่อขออนุมัติดำเนินงานต่อผู้บริหาร

๒) งานประชุมของกองนโยบายและแผน เช่น การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

  • ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มในการประชุม
  • พิมพ์เอกสารจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม

๓) ร่าง-พิมพ์ ส่งหนังสือราชการหน่วยงานภายในและภายนอก งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ของกองนโยบายและแผน
๕) ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองนโยบายและแผน
๑) ควบคุมและดูแลการขออนุมัติงบประมาณของกองนโยบายและแผน  ดังนี้ (๑) จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรายไตรมาส (๒) ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรม (๓) การบันทึกรายการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นทุกรายการ (๔) ควบคุมและดูแลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (๕) จัดทำรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดไตรมาสและสิ้นสุดปีงบประมาณ

๖)  ดำเนินงานการเงินและพัสดุกองนโยบายและแผน
๑)  สำรวจวัสดุและครุภัณฑ์และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒)  ประสานเงินยืม จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
๓)  รายงานครุภัณฑ์ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๑.๒  ด้านการประสานงาน.
           ๑)  ประสานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในกองนโยบายและแผน
๒)  ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๓  ด้านการวางแผน
          ๑)  วางแผนการทำงานตามงานที่รับผิดชอบ
๒)  วางแผนการทำงานของโครงการ

๒.๑.๔  ด้านการบริการ
          ๑)  ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ และตอบปัญหาชี้แจงกับงานที่รับผิดชอบ
๒)  ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป และงานที่รับผิดชอบ

๒.๒ ภาระงานรอง
      ๒.๒.๑  ร่วมดำเนินการลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือราชการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๒  ร่วมดำเนินการควบคุมการเบิกจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องเงินงบประมาณทุกประเภทและเสนอต่อผู้บริหาร

๒.๓ ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     ๒.๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย